Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
   • Ηλεκτρολογική μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης

   • Κατασκευή υποσταθμών και πινάκων διανομής

   • Μελέτη και κατασκευή πινάκων κίνησης

   • Μελέτη και κατασκευή πινάκων εξοικονόμησης ενέργειας (αύξηση συνημίτονου φ)